POČÍNÁ SĚ KRONIKA ČESKÁ        I\.     

Mnozí pověstí hledajú,

v tom múdřě i dvorně činie,

ale že své země netbajú,

tiem svój rod sprostenstvím vinie.

Neb by sě do nich které cti nadieli,

své by země knihy jměli;

z nich by svój rod veš poznali,

okud jsú přišli, vzvěděli.

Jáz těch knih dávno hledaju,

a vezdy toho žádaju,

by sě v to někto múdrý uvázal,

všě české skutky svázal.

A dotad sem toho žádal,

donid sem toho prve nezbádal,

(ež) v to sě nikto nechce otdati;

proto sě sám v to drbiu uvázati.

II.

Ale věz, že-ť úsilno jesť tuto kroniku psáti,

že-ť drbiu z rozličných jednu shledati.

Neb to za jisté povědě,

že-ť nikděž celé kroniky nevědě;

neb-ť jejie vši písaři ne velmi sú snažni byli,

pro to sú jie mnoho opustili,

jedno o svém kraju, a jiného málo mluviece,

jiného mnoho opustiece,

a někde velmi krátiece,

a tiem pravý sled tratiece.

III.

Nalez kroniku u knězě starého v Boleslavi,

ta všecky jiné oslaví,

ta mi jistě Vlastiny boje zpraví,

mnoho neznámého vypraví.

Proto, budeš-li pražskú neb břevněvskú kroniku čísti,

tiemto sě právě ujisti,

že na niej jesť méně postaveno,

ale slov viece mluveno.

Opatovická ta často blúdí,

ač i viece mluví, však tobú slúdí,

Vyšehrazská ta mi sě najméně sliúbila,

najlepšie na Boleslavi byla.

To račtež všickni věděti,

ež té chciu sě podržěti.

Ale nalezneš-li kde co jinak, než tuto, mluveno,

věz, ež to jesť mú voliú neproměněno,

ale, jakž to jesť tam postaveno,

takež-ť jesť i mnú ustaveno.

IV.

Řěči prázdné, jelikož mohu, mysliu ukrátiti,

avšak smysl celý mysliu položiti,

aby sě tiem mohl každý raději učiti,

k svému sě jazyku viece snažiti;

neb uslyšě múdrý řěč múdrú, múdřejí bude,

tužebný tiemto túhy zbude.

Jáz tuto sprostně položiu

a na to lepšieho prošiu,

aby pro našie země česť

i pro našich nepřátel lesť

opravil mú řěč rýmem krásným

a oslavil hlaholem jasným,

a mne tiemto nehaněje,

řka: „Plete sě v to, a neuměje.“

Jáz sě v tom sám dobřě znaju,

kromě že-ť o svém jazyce velmi tbaju.

To mě jesť k tomu vzbudilo,

i mě k úsiliu připudilo.