XXI\.       

Neklaň sě v Lucko uváza,

na knězě Vlastislavovu čeleď vztáza.

Vzvěděv, že ostavil syna mladého,

vztáza na člověka jeho milostného.

Jeden mu Durinka ukáza,

tomu j’ho chovati káza,

řka: „Rozpomínaj sě na jeho otce cného,

jenž tobě činil mnoho dobrého.

Chovajž cně kniežete svého,

a buď vladař kraje postoloprtského. “

To děťátko velmi krásné bieše

a inhed z mládu kázané nravy jmějieše.

Ten Durink jako liška k liudem sě klanieše

a o svém pánu lesť kladieše,

kak by mohl jej zabiti

a v dědinách pánem býti.

Zimě Durink děťátko samo na led vyvede,

k rybám je na Ohřiu přivede,

řka: „Hlédaj, kněžku, kde-ť rybicě stojie,

patři, kako-ť sě divně brojie.“

A když na ryby hledieše,

poklek hlavu dolov ničieše,

slyš, co ten zlý Durink zdě!

Děťátku bradaticiú hlavu stě.

I nese hlavu kněziu do Prahy,

mně, by nesl mu koláč předrahý.

I je sě s Němec mluviti

a sám svú vieru chváliti,

řka: „Jáz sem mému kněziu věren byl;

proto sem mu vždy byl mil.

Tobě chciu býti věren viece.

Ale že sem slýchal mluviece:

,Kto chce v domu škody zbýti,

nedaj jiskře uhlem býti… ‘ “

Řka to, vyně z podpažie hlavu,

jakž ju bieše sťal, ješče krvavú.

„To-ť Vlastislavova syna hlava,

pro něhož smrť bude tobě sláva.

By-ť byl došel mužského stavu,

mnohý by Čech jměl krvavú hlavu.

Zaplatíš mi, svému hrdině,

dada mi Postoloprty k dědině.“

Když uslyšě kněz řeč jeho,

káza Durinka svázati zlého,

řka: „Tobě sem jeho zabiti nekázal,

ale cně sem tobě chovati přikázal.

Juž viziu, že dobré neblúdí,

blázn jesť, ktož ciuzozemcě dobrým sudí.

Tobě sem jeho kázal střieci;

proč si směl kniežeti šíju sieci?

Tu tobě chciu v Čechách česť učiniti:

svú sě ruku musíš oběsiti,

neb svým mečem sám sě prokláti,

nebo na tejto skále státi

a dolov samému skočiti

a hlavu sobě slomiti. “

Uzřev Durink, že širšie rady nenie.

zvoli sobě oběšenie.

Když jdieše Durink s hradu,

vecě: „Ach kak sem měl nemúdrú radu!

Mně, by mi bylo v Čechách dědiny jmieti,

juž mušiu na dřevě visěti.“

Blíz u Prahy na jednej nivě

oběsí sě sám Durink na jívě.