LXXII\.     

Tehdy jeden kněžského pokolenie v Němcích bieše,

ten sobě jme Stanimir jmějieše.

Ten počě tak mluviti,

že, by jměl moc, chtěl by z Čech všě Němce vypuditi.

Věčší menšie namluvichu,

tak Stanimira knězěm učinichu.

Ten pocě Němcóm do země nedati,

káza nosy Němcóm řězati.

Když sě ve všě tvrze uváza,

milosť juž Němcóm ukáza.

Je sě Čechóm hlav puditi

a Němce velmi ploditi.

Dvór vešken němečský jmějieše,

Čechóv přěd sě nepustieše.

Na Praze hrabiu němečského posadi,

všě tvrzě Němci osadi.

I je sě kněz Stanimir Čechóm mluviti,

řka: „Bez vašie děky Němci budú zde bydliti.“

Zeměné na Křivoklát sě tajně snidú

a tu v tajnú radu vnidú.

Po Bedřicha poslachu

a tu jemu radu dachu,

by s Křivokláta jiezdy činil,

Stanimira z svého kněžstva vinil,

řka: „Jáz nechciu býti bez kněžstva svého,

pro své chciu dobývati života tvého.

Však chceš-li mi střiebro dáti,

nechtěl bych tebe věc upomínati.“

Tomu Stanimir počě rád býti,

i káza sě všem Němcóm sníti.

by přěd ním na rocě byli

a jemu věrně radili,

kak by Čechy oklamali,

a sami při zemi ostali.

Když sě všickni Němci snidú,

na Bojiště s knězěm k roku přijidú,

Stanimir, jda na rok, Němcóm mluvieše

a je tejto lsti učieše:

„Když vem řku: Proměňte sě! proměňte!

tehdy brzo v oděnie sě oblecte.

Nechce-li po našiej vóli býti,

nemeškajte Bedřicha zabiti.“

Čechy Stanimirovu lesť vzvěděchu,

oděnie pod sukně na rok vzěchu.

Bedřich je sě na Stanimira žalovati,

že sě směl v jeho zemiu uvázati.

Inhed sě Stanimir je hněvati,

i je sě němečsky volati:

„Proměňte sě! Proměňte sě!

a v hromadě držte sě!“

Když sě chtiechu Němci v oděnie obláčiti,

Čechy sě jich jechu bíti,

řkúc: „Tuto sě proměnímy,

črvené vem sukně vykrojímy.“

Tu Stanimira s jeho Němci zabichu,

zemiu ot Němcóv učistichu.

Kteří na tvrziech ostali biechu,

vzvěděvše o svých, všickni sběhú.

Tak Bedřich kněžstvo obdržě

a s svým jazykem věc drže.

Němcóv věc nemilováše

a jim, jako otec, nosy řězáše.

Pro to jmějieše česť veliu,

nebo mlýni klepaní lépe meliú.